Hoekom steun ek nie die NG Kerk se besluit oor Selfdegeslag verhoudings nie

Na my blog oor die Algemen Sinoide (AS) van die NG Kerk se besluit oor selfdegeslag verhoudings (oftewel, “gays” / ng kerkhomoseksualiteit), is ek omtrent gekruisig en het presies gebeur waarteen ek dit het – naamlik dat hierdie besluit mense in kampe gooi: vir en teen (terwyl ek meen daar is meer as net “vir” en “teen”).  Kom ek gee dus ‘n bietjie meer breedvoering ‘n verduideliking van my standpunt.

1. Homophobia

Laat ek net eers hier begin om wat volg, binne my eerlike geloofs-raamwerk te plaas.  Ek is glad nie pro “homophobia” of “gay-haters” of enige verwerping van gays, soos die “2-kampe-verdeling” dit laat blyk nie.  Dat ons almal gebroke en stukkende mense is, is ‘n feit.  Dat die kerk nooit moeite gedoen het om homoseksuele (en ander gebrokenheid) pastoraal te versorg nie, is ‘n klag teen die kerk.  Nooit moes daar ooit ‘n gevoel onder homoskesuele mense gewees het van verwerping, veroordeling en “hel-toe-stuurdery” gewees het nie; net soos ons nie leuenaars, alkoholiste, egbreukers en enige ander stuk menslike gebrokenheid voor die voet “hel toe stuur” nie.  Tne spyte van my teenkanting teen die besluit, veroordeel ek steeds geen homoseksuele (of enige ander gebrokenheid) nie, bloot omddat die Bybel my so leer maar ook algemenesinode 2015omdat ek, hoe ouer ek word, maar al te bewus is van my eie gebrokenheid.  Wat ek nie wil nie, dit doen ek hopeloos te veel na my sin.  Dis net deur genade dat ek dit kan waag om enigsens myself nog ‘n kind van God te kan noem.  En met my dorings in my vlees, bly ek worstel; en so, glo ek, alle ander gelowiges worstel elk met hul eie stuk gebrokenheid voor God – en dus ook homoseksualiteit.

Daarom my opmerking en frustrasie in die inleiding dat hierdie besluit mense in 2 kampe gooi – “vir” en “teen”.  Dit is gewoon nie korrek nie en is niks anders as “double binding” nie; ‘n “catch 22“.  As ek daarvoor is, kruisig ek my oortuigings en die Bybelse outoriteit….as ek daarteen is, is ek ‘n veroordelende homophobis.  Dis soos om Jesus se gesprek met die vrou wat betrap is met owerspel (Joh 8:1-11) se woorde te verdraai – “ek doen dit (veroordeel) jou ook nie.  Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie (moenie voortgaan daarmee nie) :

 • “vir” homoseksualiteit – “ek veroordeel jou ook nie, gaan maar voort met jou lewenstyl”
 • “teen” homoseksualiteit – “ek veroordeel jou, gaan en moenie meer sondig nie” (sonder pastorale begeleiding), of in sommige gevalle “gaan net weg van my af”!

Die ander ding wat hierdie “2-kampe” doen is:

 • as jy daarvoor is, het jy al mooi gegroei in geestelike volwassenheid en Bybel interprertasie ….
 • as jy daarteen is; “shame”, is jy nog daar?  Dan’s jy heelwaarskynlik ook ‘n fundamentalis en ook nog ‘n rassis daarby.

Volgens my is albei verkeerd en is die Bybelse en daarom die kerklike weg (wat ek meen ons versaak het) Jesus se weg:  “ek vergewe jou, gaan en moenie voortgaan nie“. Dit pas ook in by die beginsel van God wat die sondaar lief het  maar die sonde van die sondaar haat.  Daarom dat ons pastoraal alle mense en hul gebrokenheid moet begelei.

Dus, om teen die besluit van die Algemene Sinode te wees, maak nie van my ‘n homophobis of ‘n gay-hater nie.  Laat dit baie duidelik hier gestel word!  Moet my dus asseblief nie in een van die twee kampe gooi nie.  Dalk is daar baie meer kante as slegs die “vir” en “teen” kampe.

 

2.  Ander gebrokenheid

Daar is mense wat die konneksie met pedofiele as absoluut onverantwoordelik en belaglik uitgemaak het.  Ek wil graag eerlik vra:  is dit?  Kom ek gee so bietjie terugvoer van wat ek gelees het. (1)

In die VSA (en ons is mos maar altyd so paar jaar agter die VSA) het die pro-gay debat ‘n lang geskiedenis tot dit uiteindelik aanvaar is as ‘n aanvaarbare alternatiewe lewenstyl.  In dieselfde VSA het die pro-pedofilia mense met dieselfde taktiek begin.  Toe die deur oop is vir die “gay-oorlog”, toe sien die ander, toe-nog-afwysende-alternatiewe ‘n gaping.  Dieselfde argumente wat gebruik is deur die pro-gay groep, word deur die pro-pedofilia groep gebruik soos byv.:

 • Pedofilia is net ‘n probleem vir dié wat dit as ‘n probleem sien.
 • Samelewing se veroordeling skep meer probleme vir ‘n pedofiel as hul seksualiteit self
 • Pedofilia is net so stabiele lewenstyl as non-pedofilia
 • Kind-Volwasse verhoudings kan baie gesond en positief wees

Dis van die argumente om die gemeenskap stelselmatig te swaai na ‘n sagter veroordeling van pedofilia – wat die gay-debat ook gedoen het.  Dr. John Money van die John Hopkins University het reeds in 1992 in die Citizen Magazine gesê pedofiele is net so min emosioneel onstabiel soos non-pedofiele.  “Pedophiles should be viewed as a sexual orientation, not a disease or a disorder.(2).  Dieselfde Dr Money later in ‘n onderhoud in Nederland: “If I were to see a case of a boy aged 10 or 11 who’s intensely erotically attracted toward a man in his twenties or thirties, if the relationship is mutual-then I would not call it pathological in any way(3).  Dr D Chalderwood van die Amerikaanse Sex Information and Education Council skryf: “When no one gives the child a bad conscience … intercourse between adults and children causes no mental harm“. (4)  Dr J DeCecco, Professor van die Human Sexuality Department van die San Francisco State University skryf: “The decision [to have child/adult sex] should largely rest in the hands of the people who are entering into the relationship.  If I’m 12 and I decide to have sex with a 19-year-old or a 20-year-old or a 50-year-old, that is really a choice I have“.(5)

Die vorige uitgawe van die Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association (DSM IV), wat wereldwyd gebruik word vir alle psigiatriese siektes, verklaar dat ‘n pedofiel slegs ‘n diagnostiese probleem is, as dit “clinically significant distress or impairment” (APA, 1994:528) veroorsaak.  Die nuwer DSM bevestig dat ‘n a-tipiese seksuele gedrag kan slegs so gediagnoseer word as die persoon self persoonlike probleme daarmee het, nié omdat ‘n gemeenskap dit afkeur nie.  Tweedens, dit is slegs ‘n psigiatriese probleem as dié a-tipiese seksuele gedrag persoonlike besering of psigologiese “distress” aan die jong persoon veroorsaak, of sonder toestemming geskied.  Dus, soos alle skrywers dit ook presies verwoord; instemmende seksuele inter-aksie tussen ouer en jonger mense is heeltemaal OK.  Google gerus om te sien hoe die “pedophile support” aktief en lewendig is in Amerika.

Is dit dus verregaande om hierdie konneksie te maak?  Is die veronderstelling dan dat ‘n jong kind kan toestem, dan is dit OK?  Beteken dit dat as ek gemaklik is met my pedofilia, dit OK is?  Kom ons gooi nou allerlei ander psigiatriese en selfs tradisioneel onaanvaarbare gedrag hierby.  Is “swingers” slegs verkeerd as ek ‘n probleem daarmee het?  Is alkoholisme slegs verkeerd as ek ‘n probleem daarmee het?  Volgens my maak die kerk die skrefie oop vir diesulkes om dieselfde “geveg” te begin.

Maar kom ons veronderstel vir ‘n oomblik dat dit wel verregaande is (en tans nog onwettig – vir hoe lank wonder ‘n mens).  Maak dit nie wel die deur oop vir “swingers” wat voel dat hulle met so ‘n inklinasie geskep is; of egbreukers wie regtig sukkel om getrou met een man/vrou tevrede te wees; of alkoholiste en ander dwelm verslaafdes.  Kortom, dis myns insiens ‘n gevaarlike gaping wat die kerk laat vir enige ander (ek wil aspris nie afwykende noem nie) gedrag.

 

3.  Argumente ten gunste van Homoseksualiteit

Weereens, die Suid-Afrikaanse debat het maar “pretty much” dieselfde pad geloop as in die VSA en ander wêreldlande.  Hoofsaaklik hoor en sien ek die volgende argumente wat ook so in die Algemene Sinode van 2007 (6) se verslag weergegee is (en eintlik moes ons toe kwaad gewees het, nie nou nie – nou was maar net die konsekwensie van 2007 se besluit).

1.  Homoseksualiteit is ingebore:

Hierdie is natuurlik ‘n baie gewilde argument en weereens, het die vermoë om mense in ‘n “double bind” te sit, want wie kan nou teen die Skepper self “nee” sê?

Wel eerstens, daar is nog géén onaanvegbare mediese, sielkundige of psigiatriese navorsing wat dit onomwonde kan bevestig nie.  Die mediese wetenskap is self nog verdeeld hieroor.  “Nature” of “Nurture“?  Ons weet nog nie presies nie.

Maar kom ons aanvaar vir ‘n oomblik dat dit wel “nature” (dus ingebore) is, beteken dit per se dat dit nou reg is?  Dis tragies om te dink dat ‘n span teoloë, wat ons vir jare geleer het van die erfsonde, so maklik kon ingee dat bloot omdat dat ingebore is, kan dit nie verkeerd wees nie.  Die Bybel is vol van ons natuurlike neiging om God en ons naaste te haat; van sonde wat al voor ek gebore was, ens. (o ja, natuurlik is daar vele teoloë wat dit ook deesdae bevraagteken, maar dis vir ‘n ander blog).  Alles waarmee ek ingebore is (van nature) is beslis nie goed nie en moet juis reggestel word (en kan).  Paulus skryf aan gemeentes dat hulle voorheen “so” (geldgierig, egbreukers, kwaadpraters) was, maar nou nie meer nie.

Ons weet nou al ook dat alkoholisme ook ‘n genetiese verband het – maak dit alkoholisme nou reg?  Kan alle afwykende / sondige / alternatiewe / a-tipiese gedrag bloot “reg” wees net omdat dit ingebore is?  Hoekom behandel ons dan depressie, schizophrenia en ander chemiese wanbalanse as dit so ingebore en “reg” is?  Dis na my mening, ‘n flou argument.  Dis om te sê: “Jy mag nie egbreuk pleeg nie [behalwe as jy ‘n ingebore liefde vir meer as een vrou…].”

2.  Bybel is buite konteks gelees

Hierdie is ook een van die groot dryfvere vir die erkenning van selfdegeslagverhoudings.  Die AS se taakspan het ‘n breedvoerige verslag hieroor uitgegee.  Kortom beweer die Taakspan dat alle afwysende tekste nié gaan oor homoseksualiteit per se nie, maar oor seksuele wanpraktyke, wat van toepassing sou wees op beide heteroseksuele en homoseksuele verhoudings en daarom, meen hulle, is die Bybelse verwysings nie téén homoskesualiteit nie.

Ek “koop”nie hierdie relativering van die Bybel nie.  Die teenkanting teen homoseksualiteit is nie, soos oor die wegraping, ‘n enkele teks wat iewers “uitgegrawe” is en buite konteks aangehaal word nie.  Daar is verskeie gedeeltes uit verskeie tydperke, situasie en skrywers – dit klink vir my nogal soos “die Bybel verklaar die Bybel”.

Maar selfs al sou ‘n mens hulle verklaring aanvaaar, is daar genoeg ander Bybelse gegewens wat dit implisiet as afwysend bevestig.  Een van die baie eksegetiese hulpmiddels wat ons oor die jare ontwikkel het (byv. om die volgende in gedagte te hou wanneer die Bybel geinterpreteer word: skrywer, tipe boek, konteks, tyd ens.) is óók dat die Bybel selfverklarend is.  Nêrens in die Bybel word selfdegeslagverhoudings ooit implisiet voorgestel as ‘n alternatiewe samelewingsverband nie.  Die goue draad reg deur die Bybel is die hoë prioriteit van die gesin; van man en vrou.  Trouens, Paulus gebruik die gesin as die “kerk in die kleine”; as verduideliking van Christus as die bruid en die kerk die bruidegom.  Daarom, myns insiens, is egskeiding steeds nie reg nie; ook iets wat die kerk algaande begin “goed praat” het.  Natuurlik is daar heling vir geskeides en weereens, moenie inlees dat ek enigsens alle geskeides “hel toe jaag” nie.  En natuurlik het ek begrip vir sommige paartjies wat regtig worstel in ‘n huwelik; maar ek sal nooit egskeiding aanvaar as OK nie.  Ek het in al my jare se bediening met kinders nog nooit ‘n kind gekry wat nie letsels oorgehou het van ‘n egskeiding, of die verlies van ‘n pa/ma tydens die verskillende ontwikkelingsfases nie.

Kortliks ‘n paar opmeringsoor sommige van die tekste:

Gen 19: oor die verwoesting van Sodom word gesê dat dit nie oor homoseksualiteit gaan nie, maar oor die onwelkome gesindheid (ongasvryheid).  Indien dit so is, dan is daar talle meer vrae wat opspring.  Hoekom sou Lot sy twee maagdelike dogters aan hulle gee as dit net oor “gasvryheid” gaan; ‘n effense oor-reaksie of hoe?  ‘n Ander verklaring is dat dit oor geweld en verkragting gegaan het en dat beide hetero- en homoseksuele geweld/verkragting dus verwerp word; of dat dit oor Sodom en Gomorra se trots en afgodery gehandel het.  Interressant dat buite Bybelse historiese bronne en aprokriewe boeke ook melding maak van spesifiek homoseksualiteit en nie bloot geweld of verkragting of trots nie.  Dit is dus nie uit konteks om wel die hierdie gedeelte so te aanvaar nie. (8)

Levitikus 18 & 20:  Die verklaring word gegee dat dit oor afgodery en tempelprostitusie gaan en nie oor homoseksualiteit nie en daarom nie normatief nie.  In dieselfde hoofstuk word oa. die offer van kinders, bestialiteit en bloedskande ook genoem.  Sou dit dan logies volg dat hierdie dinge reg is, solank dit net nie vir ‘n afgod gedoen word nie?  Die Taakspan doen behoorlik teks gimnastiek na my mening wanneer hulle die volgende sê:

Die bedoeling van al hierdie bepalings is om die behoud van en respek vir familieverhoudings te beklemtoon. Binne hierdie konteks kan 18:22 en 20:13 gesien word as verwysings na insidentele homoseksuele dade wat veroordeel word op grond van die negatiewe effek wat so ’n daad op die onderlinge verhoudinge tussen lede van die uitgebreide familie het.  Dit verwys klaarblyklik nie na durende homoseksuele verhoudings tussen persone van dieselfde geslag nie, maar oor heteroseksuele persone wat op insidentele wyse homoseksuele dade met mekaar pleeg.” (9)

Rom 1:  Daar word gesê dat Paulus nie oor homoseksualiteit praat nie, maar oor die verkeerde verhoudings, hetsy hetero- of homoseksueel.  Maar, Paulus gebruik slegs hier biologiese woorde vir mans en vroue en nooit weer elders nie.  Sommige teoloë maak daarom die afleiding dat Paulus sou bedoel het dat homoseksualiteit biologies onnatuurlik is.  Ons weet heteroseksualiteit is nie, dit kan dus net verwys na homoseksualiteit.  Dit mag dalk ‘n flou argument wees, maar so is die Taakspan se argument (10).  Maar as die fokus op “dit wat natuurlik” kom, geplaas word, beteken dit dat die res van Paulus se woorde in verse 29 – 30 ook OK is, solank dit in lyn met jou “natuur” is, solank dit natuurlik is.

Die Bybel bevestig dus vir my, ongeag hierdie teksgedeeltes se verklaring, dat dit nie God se oorspronklike bedoeling vir “saam-wees” is nie.  Ons weet ook mos dat ‘n mens enigiets uit die Bybel kan regverdig as ons wil.  Ek kan nog verder gaan met hierdie argumente wanneer ‘n mens kyk na God se oorkoepelende skeppingsordeninge.  Maar ek wil liewer nie hierin verder gaan nie omdat dit homoseksueles dalk kan seer maak.  Kortom, ons liggaamsdele het elkeen ‘n besondere funksie om te vervul en hooseksualiteit pas nie vir my in daardie skeppingsordening nie.

3.  Homoseksualisme kan nie verander nie

Kan so ‘n argument logies die gevolg hê dat dit daarom in God se oë “reg” is?  Alkoholiste kan ook nie verander nie; en waarskynlik pedofiele ook nie.  Chemiese wanbalanse kan ook nie verander nie.  Kanker ook nie altyd nie.  Maar ons leer om elkeen met ons “doring in ons vlees” saam te leef.  Ons begelei mense pastoraal om met ons gebrokenheid te leef.  Ja, soms gryp God tog wel in (DV) om totale omkeer teweeg te bring.  180 Grade draaie is dalk nie altyd vir almal moontlik nie, maar 90 grade wel.  Iemand wat ‘n hoë seksuele drang het, verander dalk ook nie, maar word deur die Gees aangemoedig en gehelp om nie egbreuk te pleeg nie.  Die onveranderbaarheid van iets maak iets weereens nie noodwendig reg nie.

En ten spyte hiervan is daar soveel getuienisse van homoseksueles wat inderdaad verander het; sommige wat as nuwe mense ‘n bediening begin het om homoseksualiste te help.  Wat sê ons vandag vir hulle: julle bedien mense wat niks verkeerd doen nie?

Die Bybel sê ook genoeg oor die nuwe mens, dat ek nie verder daaroor hoef uit te wei nie. (o.a. Rom 6:14; 2 Kor 5:17; 2 Kor 12:7-9)

4.  Dis nie (meer) ‘n psigiatriese “disorder” nie en daarom nie per se verkeerd nie

Ook die Taakspan se verslag verwys hierna en bepaal daarom dat dit dus nie deur die kerk veroordeel hoef te word nie.  En as die DSM pedofilia (soos reeds) nie meer as ‘n “disorder” lys nie?  Of, omdat ADHD, depressie, schizofrenia as “disorders” gelys is, moet die kerk dan dié psigiatriese “disorders” as sondig beskou?  Bepaal die kerk sy standpunte na aanleiding van psigiatriese bevindinge?  So vêr my kennis strek, is egbreuk ook nie ‘n psigiatriese “disorder” nie.

Myns insiens is dit ‘n swak argument.  Dit veronderstel in ‘n sekere sin dat geestesgesondheid en “geregtigheid” dieselfde is.  Die kerk volg nie die wêreld nie; die kerk is die toonbeeld van die “Gans Andere” God; is die toonbeeld van die Koninkryk van God.  Ons is “in” die wêreld, nie “van” nie.  Joe Dallas (11) haal Dr Greg Bahnsen aan in hierdie verband: “When the church begins to look and sound like the world, there is no compelling rationale for its continued existence.”  Dit sluit ook aan by Jesus se vergelyking van die kerk as die “sout van die aarde”en die “lig vir die wêreld”.  As ons laf word…..?

Maar gepraat hiervan, die American Psychiatric Association het geensins ‘n “algemeen aanvaarde” besluit hieroor gehad nie.  In 1974 was soveel as 40% van psigiaters teen die besluit om homoseksualiteit se status in DSM te verander (12).

4.  So baie is gay so dit kan nie verkeerd wees nie

Die Amerikaanse debat het op ‘n stadium die argument gehad dat 10% van Amerikaanse mans gay is.  Omdat daar dus so baie is, kan dit sekerlik nie verkeerd wees nie.  Ek was verbaas om selfs hierdie “onwetenskaplike” misbruik van statistiek ook in die Taakspan se verslag raak te lees (13).  Hierdie argument is reeds in Amerika afgeskiet omdat dit nié bewys kon word dat 10% mans wel gay is nie (7).  Trouens, selfs die gay-ondersteuners het later erken dat die statistiek “enflate” is omdat dit die debat gehelp het.

Ook die navorsing waarna die Taakspan verwys (14) oor identiese tweeling is reeds in die Amerikaanse wetenskap verwerp as “inconclusive“.

In elk geval, van wanneer af is “massas” die bepaling van reg of verkeerd (tyranny of the masses) (15).  Omdat so baie mense staak en geweld pleeg, winkels “loot“, is dit reg?  Omdat miljoene Nazis Hitler ondersteun het, is dit reg?  Omdat miljoene Suid-Afrikaners apartheid ondersteun het, is dit reg? Miljoene mense reg oor die wêreld het vir eeue slawerny ondersteun?  Dit moet dan sekerlik reg wees!?  Ek dink daar is genoeg rede om hierdie argument weg te gooi.

5.  Jesus het nie baie daaroor gesê nie

Die Taakspan se verslag noem byv. dat Jesus die sentrum/kern is van waaruit die Bybel geinterpreteer behoort te word (16).  Die manier, myns insiens, hoe die taakspan dan voortgaan om dit te behandel is dat, as Jesus nie iets daaroor sê nie, dit nie normatief is nie.  Jesus het oor baie sake nie ‘n uitspraak gemaak nie; soos oor huweliksgeweld of selfs bloedskande.  Moet ons dus aanvaar dat al daardie sake reg is?  Bestaan die kanon dan net uit die 4 Evangelies?  Meer nog, ons is geleer dat die Bybel nie ‘n historiese of wetenskaplike handboek is nie en dat die hele “verhaal” – die goue draad – van God se openbaring aan die mens verstaan moet word.  Die Evangelieskrywers het nêrens gesê dat hulle elke woord wat uit Jesus se mond gekom het, opgeteken en weeergegee het nie.  Die Evangelieskrywers het selfs onder mekaar dele uitgelaat – want hulle het ‘n doel gehad met hulle skrywe en wat geskryf is, was om daardie hoorders en “doel” te bereik.  Dit kan sekerlik nie as normatief van “reg” en “verkeerd” alleen gebruik word nie.  Van die Bybel se belangrikste leringe kom ook nie in die Evangelies voor nie.

6.  Monogame verhouding : liefde-is-liefde

Aaah, een van die slagspreuke van die Algemene Sinode van 2015 – “liefde is liefde“.  Weereens is ek deels geskok dat liefde is liefdesoveel teoloë so simplisties met “liefde is liefde” omgegaan het.  Pedofiele kan sekerlik ook “liefde is liefde” gebruik; en so ook egbreukers en “swingers“; mense wat graag in poligame verhoudings wil leef.  Alle mense kan “liefde-is-liefde” gebruik (misbruik) om iets te regverdig.  En om bietjie moedswillig te wees Hitler het so ‘n oordrewe liefde vir die Duitse volk gehad, dat hy dit suiwer wou hou.  Liefde alleen bepaal nie die geldigheid van ‘n verhouding nie.  Hoe mooi en belangrik liefde ookal is, kan dit nie alles “heilig” maak nie.

Behalwe vir hierdie simplistiese aanspraak, weet ons tog almal (sekerlik veral die wat al getroud is en al ‘n hele paar sakke sout moes saam opeet), dat dit eenvoudig nie al is waaroor dit gaan nie.  Ons weet ook dat daar verskillende woorde vir liefde in Grieks is en een van die belangrikste beginsels oor “liefde” wat die Bybel ons leer is nie die erotiese of romantiese liefde nie, maar die opofferende liefde (agape).  Trouens, Paulus beveel aan dat ons, ter wille van ons swakker broers (en susters) selfs iets wat óns dink reg is, nie moet doen nie.  Daar is baie dinge wat beide ek en my vrou al moes opoffer t.w.v. die ander.

 

3.  Moontlike gevolge

Ek dink nie dis onmoontlik om te sê dat die “reg” verklaring van homoseksuele verhoudings (of enige ander etiese saak wat op die kerk se agenda beland) die volgende moontlike gevolge vir die samelewing en die kerk inhou nie:

 1. Die toegewing vir ander gedrag soos hierbo gesuggereer.  Ons het dit reeds ind ie Amerkiaanse debat gesien.
 2. ‘n Geleidelike afwatering van die gesag van die Bybel.  As die kerk wat die sout vir die wêreld moet wees, laf word, is daar geen rede meer vir die kerk se voortbestaan nie.  As alles uiteindelik “reg” is, hoekom het ons enigsens ‘n Verlosser nodig?
 3. ‘n Groter seksuele verwarring onder kinders.  Gesonde tieners en adollosente gaan “by default” deur ‘n tydeperk van seksuele verwarring en seksuele identiteitsvorming.  As die kerk dus die boodskap dra dat a-tipiese seksuele gedrag nie verkeerd is nie, gaan dit hierdie identiteitsvormingsjare nog meer verwarrend maak.
 4. ‘n Groter verlies van die waarde van die gesin (as die kerk in die kleine). (17) Ek is oortuig daarvan dat die gesin alreeds in ‘n geweldige krisis erkeer a.g.v. verskeie verslapping van waardes; soos voor-huwelikse saamblyery, maklike egskeidings ens.  Hierdie toegewings gaan dit net nog vererger, myns insiens.

4.  Ter Afsluiting

Ter afsluiting wil ek net sê: ek pobeer nie ‘n heksejag aan die gang sit nie en ek aanvaar dat ek waarskynlik nie iemand gaan draai nie.  Dis OK; daar is plek vir diversiteit ev verskillende interpretasies van die Bybel.  Ons gaan nooit die volle waarheid hê nie.  Maar terselfdertyd moet ons ook nie voorgee dat ons wel die volle waarheid in pag het nie en daaraom almal wat met ons verskil, veroordeel – of soos ek gesê het, in 2 kampe gooi nie.

Kom ons aanvaar beide “vir” en “teen” se integriteit en erns met God en Sy Woord en laat ruimte vir beide.  Beide verslae van die Taakspan van 2007 het waarhede in; die “pro-verslag sowel as die “teen-verslag”.  Ek skaar my by die “teen-verslag” en dit maak nie van my homophobies of a fundamentalis nie.

Wat ons wel kan doen, is om as kerk baie meer pastoraal betrokke te raak by alle gebrokenheid.  Die kerk is juis vir “siek” mense, nie gesondes nie.  En soos ek in my vorige blog gesê het: dalk kan die Algemene Sinode minder standpunt ineem (asof die volle waarheid nou gespreek is), en meer eerlik sê: “ons weet regtig nie”!

 

Verwysings:

 1. Dallas, J (1996). A Strong Delusion, p 41.
 2. Citizen Magazine. “Pedophilia steps into the daylight”. 16 Nov 1992, vol 6, no 11, p6. soos aangehaal deur Dallas 1996:41.
 3. Paidika: The Journal of pedophilia (The Netherlands). 2:7, p5.
 4. SIECUS Report.  “Progress in Emperical Research on Children’s Sexuality”; 12:2, p2.
 5. Citizen Magazine. “Pedophilia steps into the daylight”. 16 Nov 1992, vol 6, no 11, p 7. soos aangehaal deur Dallas 1996:42
 6. Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 2007.  Agenda.  Deel 1: Dokumentebundel vir die 13de vergadering van die Algemene Sinode.
 7. Dallas, J (1996); p 125.
 8. Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 2007.  Agenda.  Deel 1: Dokumentebundel vir die 13de vergadering van die Algemene Sinode; p 150
 9. Ibid., p 152
 10. Ibid., p 152
 11. Dallas, J (1996); p 21
 12. Ibid., p 123
 13. Algemen Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 2007.  Agenda.  Deel 1: Dokumentebundel vir die 13de vergadering van die Algemene Sinode; p 155
 14. Ibid., p 155
 15. Term bekend gemaak deur John Adams in 1788.
 16. Algemen Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 2007.  Agenda.  Deel 1: Dokumentebundel vir die 13de vergadering van die Algemene Sinode; p 147
 17. Ibid., p 153
 18. Graphic reference
 19. Een van Dr Money se mislukte eksperimente
 20. Pedophilia and the American Future

 

###

Advertisements

8 responses to “Hoekom steun ek nie die NG Kerk se besluit oor Selfdegeslag verhoudings nie

 1. Soos seker die meeste mense het ek nog nooit van John Money gehoor nie, maar die feit dat daar so iemand was (hy is al ‘n 2006 dood, sien ek), beteken nie daar dat daar ‘n noemenswaardige beweging is om pedofilie aanvaar te kry, of dat so ‘n beweging (indien dit werklik bestaan het, wat nie die geval is nie), enige kans staan om suksesvol te wees nie.

  Gelukkig vir die mensdom, werk mense (Christene inkluis) se ware moraliteit op simpatie met ‘n medemens, en nie op wat in ‘n antieke geskrif geskryf staan nie. So mense kan insien dat wanneer pedofiele hulle dade beoefen, daardie kinderslagoffers gruwelike skade berokken word, en dat dit so verkeerd is dat dit ‘n vurige woede in die samelewing ontketen.

  Daarteenoor, kan enigeen sien dat wanneer twee gay persone mekaar liefhet, NIEMAND skade berokken word nie.

  Hierdie sinvolle manier van dink oor moraliteit word ook dikwels deur Christene beoefen, byvoorbeeld wanneer hulle besluit die Bybel te ignoreer en nie seksueel aktiewe meisies te stenig nie. Nou moet mens wonder hoekom kan sommige Christene ook in hierdie saak nie vir ware geregtigheid kies nie.

  Like

  • Alleman, ek weet nie of ek myself verkeerd uitdruk nie. Ek sal ook nie seksuele aktiewe meisies stenig nie. Ek sal niemand stenig nie, want dan kan ek myself maar ook stenig. Pedofiele was ‘n voorbeeld. Daar’s ook ander. Maar soos ek aan die einde sê, ek gee ruimte vir dié wat positief is oor die besluit. Gee my (en ander) ander ook ruimte.

   Like

 2. Maar Alleman, dan het jy beslis nie my punt gesnap nie! Ek stem met jou 100% saam – daar behoort geen haat teen enige gay (of enige ander gebrokenheid) te wees nie! As jy jou broer haat, het jy reeds die hele punt van die Evangelie gemis!

  Like

 3. Ek is so bly jy het hierdie ook geskryf. Aanvanklik het ek die besluit van die sinode aanvaar. Wie is ek nou om te oordeel en die mense weet seker wat hulle doen?
  Hoe meer ek egter hieroor gelees het, verskillende kommentare van verskillende mense, en hoe meer ek hieroor gedink het, hoe meer het ek besef: Ek stem nie saam met hulle besluit nie!
  Ekself het gay familie, vir wie ek besonder lief is. Hulle is altyd welkom in my huis, maar indien hulle dalk gay bedrywighede het, keur ek dit nie goed nie. Nie omdat ek liefdeloos is nie, maar omdat ek so glo, omdat dit so in Sy Woord staan.
  Ja, ons moet die Bybel lees in die konteks van die tyd waarin dit geskryf staan. Ongelukkig is die Woord baie duidelik en baie direk oor die beoefening van gaywees en oor alle seksuele losbandigheid. God draai nie doekies om nie. Hy sê dit baie direk. Ons kan NIE gaan sê Hy het eintlik iets anders bedoel daarmee nie. Dan verdraai ons die Woord. God haat enige seksuele losbandigheid, soveel dat Hy Sy verhouding met die kerk met ‘n seksuele verhouding vergelyk.
  Ek ervaar steeds in ons eie gemeente dat die waarheid verkondig word, dat hulle Skrif verkondig. Ek hoop en bid dat dit so sal bly. Ek is lief vir my kerk, die NG kerk, en veral ook vir ons eie gemeente.
  Mag die waarheid seëvier. Sterkte.

  Like

 4. Baie dankie vir jou goeie inskrywe
  Ek skryf dit oral, maar ek wil dit ook hier herhaal. Vir my is die heteroseksuele huwelik ‘n geweldig geweldige belangrike simbool vir ons as kerk. Dis hoe God Sy verhouding met ons vergelyk het. Net soos ‘n vlag en volkslied ‘n geweldig belangrike simbool vir ‘n land is en die eerste ding is wat ‘n nuwe regime verander, so glo ek probeer Satan daardie simbool van ‘n heteroseksuele huwelik vernietig dmv egskeiding, gay huwelike ens. Hierdie is dus vir my ‘n simbool wat met groot respek hanteer moet word. As jy gay is, stel jou voor iemand verbrand die gay vlag uit protes daarteen of voeg bv die Ou SA vlag daarby sommer net omdat hulle voel dis nie insluitend genoeg nie, nou dis hoe dit tans vir my voel gebeur met die heteroseksuele huwelik. Die simbool word afgemaak en verander.
  Verder, mense wat redeneer dis uit liefdeloosheid dat mens daarteen redeneer maak die veronderstelling dat as mens iemand uitwys op iets wat verkeerd is omdat dit in die Bybel as verkeerd uitgewys word, is dit uit liefdeloosheid. Vir my is die teenoorgestelde waar. As ek soms kies om my kinders se verkeerde gedrag te ignoreer doen ek dit uit blote luiheid, NIE liefde nie.

  Like

  • Dankie Marié-Louise, ek het net effens daaraan geraak, maar jy’s reg. Die huwelik (en gesin as “kerk in die kleine”) is in ‘n geweldige krisis en hierdie besluit maak dit nie beter nie!

   Like

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s